Προσοχή στα συμβόλαια υγείας που αρχίζουν με καθυστέρηση

Είναι γεγονός ότι τα προγράμματα υγείας που προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση είναι, στην πλειοψηφία τους, πολύ χρήσιμα και τα οφέλη των ασφαλισμένων μεγάλα. Κυρίως τα νοσοκομειακά προγράμματα αφενός εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή πρόσβαση στα νοσηλευτικά ιδρύματα, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και αφετέρου καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό, έως και πλήρως, όλα τα έξοδα που πραγματοποιούνται.

 Βασική αρχή όλων των προγραμμάτων αποτελεί η ειλικρινής και αναλυτική αναφορά του ιατρικού ιστορικού τού προς ασφάλιση ατόμου και, αν χρειάζεται, η διενέργεια κάποιων ιατρικών εξετάσεων που εξαρτώνται από την ηλικία του, το ιστορικό του και τις καλύψεις που ζητά να αγοράσει. Είναι γνωστό ότι προϋπάρχουσες της ασφάλισης ασθένειες, οι οποίες είναι σε γνώση του υποψήφιου πελάτη, δεν καλύπτονται ή επιβάλλονται ειδικά επασφάλιστρα και προϋποθέσεις για την κάλυψή τους. Η διαδικασία αυτή θεωρείται δίκαιη και είναι αποδεκτή από όλες της πλευρές, αφού σκοπός κάθε ασφάλισης δεν είναι να μεταφέρουμε το κόστος των υπαρχουσών ζημιογόνων καταστάσεων προς την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, αλλά να έχουμε εξασφαλίσει την αντιμετώπιση κάθε ξαφνικού και απρόοπτου γεγονότος στο μέλλον.

Ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες ο ασφαλισμένος ή ο υποψήφιος προς ασφάλιση θα πρέπει να γνωρίζει, ώστε να μην βρεθεί προ εκπλήξεων και σε δύσκολη θέση. Οι λεπτομέρειες αυτές, που στην ουσία δεν είναι λεπτομέρειες, αλλά βασικοί όροι που εμπεριέχονται στα περισσότερα νοσοκομειακά προγράμματα, αφορούν στα διάφορα
χρονικά διαστήματα εντός των οποίων δεν ισχύουν συγκεκριμένες καλύψεις. Τα χρονικά αυτά διαστήματα διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία και από πρόγραμμα σε πρόγραμμα και μπορούν να χωρισθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες:

1. Μέχρι την καταβολή της πρώτης δόσης των ασφαλίστρων

Η πρώτη κατηγορία αφορά γενική περίοδο «αναμονής» που ξεκινά από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος της νοσοκομειακής κάλυψης, όπως αναφέρεται στον πίνακα παροχών του συμβολαίου, και λήγει με την πληρωμή του ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης των ασφαλίστρων, αν έτσι έχει συμφωνηθεί με την εταιρεία. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί τα ασφάλιστρα ή η δόση τους, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη το ασφαλιστήριο, τότε ισχύουν όσα αναφέρονται και προβλέπονται στην αίτηση ασφάλισης που έχει κατατεθεί στην εταιρεία.

Επίσης, δεν θα πρέπει να υπάρχει μεταβολή της κατάστασης της υγείας του υποψήφιου ασφαλισμένου, μεταξύ των όσων δήλωσε στην εταιρεία για την εκτίμηση του κινδύνου που αναλαμβάνει και της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου ή καταβολής της πρώτης δόσης.

2. Μέχρι την παρέλευση 30 ημερών από την καταβολή της πρώτης δόσης

Η δεύτερη κατηγορία αφορά την περίοδο «αναμονής» που ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νοσοκομειακής κάλυψης, όπως αναφέρεται στον πίνακα παροχών του συμβολαίου ή την ημερομηνία καταβολής του ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης του ασφαλίστρων, αν έτσι έχει συμφωνηθεί με την εταιρεία και λήγει (συνήθως) με την παρέλευση 30 ημερών.

Με βάση τον όρο αυτό δεν καλύπτονται περιπτώσεις ασθενειών που εκδηλώθηκαν μέσα σε αυτήν την περίοδο, αλλά και οι τυχόν επιπλοκές τους που μπορεί να εκδηλωθούν και μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής. Αντίθετα, δεν υπάρχει αυτή η περίοδος αναμονής για τυχόν ατυχήματα, δηλαδή τα ατυχήματα καλύπτονται αμέσως μετά την καταβολή της πρώτης δόσης του ασφαλίστρων.

Πολλές εταιρείες διαφοροποιούν αυτήν την περίοδο αναμονής, αν η νοσηλεία πραγματοποιείται εκτός Ελλάδος, δηλαδή οι 30 ημέρες μπορεί να γίνουν 90 ή και 180 για να καλυφθεί νοσηλεία
στο εξωτερικό.

3. Μέχρι την παρέλευση συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων από την έναρξη ισχύος του συμβολαίου

Η τρίτη κατηγορία αφορά την περίοδο «αναμονής» που ξεκινά από την έναρξη ισχύος της νοσοκομειακής κάλυψης, όπως αναφέρεται στον πίνακα παροχών του συμβολαίου ή την ημερομηνία καταβολής του ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης του ασφαλίστρων, αν έτσι έχει συμφωνηθεί με την εταιρεία και λήγει με την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, συνήθως ενός, δύο ή τριών ετών, ανάλογα με την περίπτωση της πάθησης.

Στην περίοδο αυτή δεν καλύπτεται η νοσηλεία για περιπτώσεις όπως παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, του ρινικού διαφράγματος, των γυναικείων γεννητικών οργάνων, εκφυλιστικές παθήσεις των οστών και των αρθρώσεων, αιμορροΐδες, κιρσοί κ.λπ. Δηλαδή, δεν καλύπτεται η νοσηλεία για παθήσεις που μπορεί να μη γνώριζε ο ασφαλισμένος κατά τη στιγμή της ασφάλισής του (και συνεπώς δεν τις απέκρυψε), αλλά δεν δημιουργούνται μέσα σε μικρά χρονικά διαστήματα, δηλαδή εξ αντικειμένου προϋπήρχαν της ασφάλισης. Για το λόγο αυτό, ενώ προϋπήρχαν, δεν εξαιρούνται, αλλά καλύπτονται μετά από ένα ικανό χρονικό διάστημα.

Όσα αναφέρονται πιο πάνω δεν ισχύουν μόνο όταν ασφαλίζεται κάποιος για πρώτη φορά σε μια εταιρεία, αλλά και για τυχόν επαναφορά σε ισχύ του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του, του οποίου η ισχύς είχε διακοπεί για κάποιον λόγο (π.χ. λόγω μη έγκαιρης πληρωμής κάποιας δόσης ασφαλίστρων).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην αγορά προωθούνται και προγράμματα νοσοκομειακής κάλυψης για τα οποία δεν υφίστανται η δεύτερη και η τρίτη κατηγορία των αναμονών, δηλαδή μετά την ημερομηνία της έναρξης ισχύος και την πληρωμή της πρώτης δόσης, δεν υπάρχει άλλη περίοδος αναμονής.

Η ασφαλιστική εταιρεία και ιδίως το διαμεσολαβούν πρόσωπο που προτείνει και συζητά ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα με τον υποψήφιο πελάτη έχει υποχρέωση να τον ενημερώνει πλήρως για την ύπαρξη ή όχι περιόδων «αναμονής», ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστες καταστάσεις στη συνέχεια. Παράλληλα όμως και ο καταναλωτής που ενδιαφέρεται, θα πρέπει να απευθύνεται σε
πιστοποιημένους επαγγελματίες διαμεσολαβητές, να κάνει έρευνα αγοράς και να μην αγοράζει «στα τυφλά» προγράμματα που δεν του έχουν λεπτομερώς εξηγηθεί.

Πηγή : Insurance World

 
banner home box 40
banner-autofix-box
ergo εθνική ασφαλιστική Ευρωπαϊκή πίστη AIG Np Insurance atlantiki enosi logo prime groupama logo minetta logo euroins