Ασφαλιστικές: Ζημιές 900 εκατ. ευρώ λόγω PSI

Ζημιές 900 εκατ. ευρώ κατέγραψαν οι ασφαλιστικές εταιρείες το 2011 σαν αποτέλεσμα του PSI. Το 2011, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατέγραψαν ως καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων ζημιές ύψους 800 εκατ. € οι οποίες επιβαρύνθηκαν με φόρους ύψους 100 εκατ. €, φτάνοντας σε συνολικές ζημιές 900 εκατ. €. Υπενθυμίζεται ότι το 2010 το αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο κατά 10,2 εκατομμύρια € μετά τη φορολογία (όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί) σύμφωνα με τα στοιχεία ισολογισμών που επεξεργάστηκε η υπηρεσία Mελετών και Στατιστικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

 Ορισμένα άλλα στοιχεία που αξίζουν προσοχής:

Οι απαιτήσεις αποτελούνται κυρίως από λοιπές απαιτήσεις (57,0%) και χρεώστες ασφαλίστρων (36,7%). Οι απαιτήσεις σχετικά με τους χρεώστες ασφαλίστρων μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό, οι χρεώστες ασφαλίστρων κατά 16,1% και οι χρεώστες ασφαλίστρων ληξιπρόθεσμων δόσεων κατά 13,8%.

Η συντριπτική τους πλειοψηφία των επενδύσεων είναι σε ομόλογα και άλλους τίτλους σταθερής απόδοσης (62,3%). Οι υπόλοιπες είναι σε μορφή μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων τίτλων μεταβλητής απόδοσης (18,0%) και λοιπές επενδύσεις (10,1%).
Ως μέγεθος, οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 6,1% σε σχέση με το 2010. Τις μεγαλύτερες μειώσεις γνώρισαν οι λοιπές επενδύσεις (-21,1%) και τα ομόλογα (-14,7%). Αντιθέτως, πολύ μεγάλη αύξηση γνώρισε η κατηγορία μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λ.π. τίτλοι μεταβλητής απόδοσης (+74,8%).

Τα Ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 984 εκατ. €. Το μεγαλύτερο μέρος τους αποτελούν το μετοχικό κεφάλαιο3και τα αποθεματικά κεφάλαια4. Αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα (ζημιές) εις νέον.
Όταν συγκρίνονται τα Ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2010, παρατηρείται ότι μειώθηκαν κατά 34,1%. Το μετοχικό κεφάλαιο γνώρισε αύξηση κατά 22,9%, τα αποθεματικά κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 45,7%, ενώ οι μεταφερόμενες ζημιές εις νέο αυξήθηκαν κατά 422,0%.

Το τεχνικό αποτέλεσμα του λογαριασμού ασφαλίσεων Ζωής ήταν κερδοφόρο για το 2011, όπως και για τα προηγούμενα έτη. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 3,1 δισ. €, αυξημένα κατά 14,1%, ενώ τα έξοδα αυξήθηκαν κατά 15,9% και έφτασαν τα 2,2 δισ. €. Το αποτέλεσμα ήταν αυξημένο κατά 9,7%.

Το τεχνικό αποτέλεσμα των ασφαλίσεων αστικής ευθύνης οχημάτων ήταν κερδοφόρο για το 2011 κατά 201,2 εκατ. €. Σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, υπήρξε αύξηση της κερδοφορίας από τα 126,9 εκατ. €. Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 13,5% και τα έξοδα μειώθηκαν κατά 20,4%.
Το τεχνικό αποτέλεσμα των ασφαλίσεων λοιπών κλάδων κατά ζημιών υπήρξε κερδοφόρο κατά το 2011 καθώς πραγματοποιήθηκαν έσοδα 1,1 δισ. € και έξοδα περί τα 718 εκατ. €.
Όμως, τα κέρδη μειώθηκαν κατά 21,1% έναντι του 2010, στα 398 εκατ. €.

Το τεχνικό αποτέλεσμα των εργασιών του συνόλου των κλάδων ασφαλίσεως ήταν κερδοφόρο και έφτασε το 1,4 δισ. €, αυξημένο κατά 3,1% σε σχέση με το 2010. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,4% στα 5,4 δισ. € ενώ τα έξοδα αυξήθηκαν κατά 3,5% στα 4,0 δισ. €.

Όταν ενσωματώνονται στα τεχνικά αποτελέσματα τα γενικά έξοδα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις επιδεικνύουν ζημίες προ φόρων ύψους 800 εκατ. €. Υπενθυμίζεται ότι το 2010, το αποτέλεσμα προ φόρων ήταν κερδοφόρο κατά 101 εκατ. €. Επίσης, παρατηρήθηκε αύξηση των γενικών εξόδων (+72,4%). Μετά την καταβολή 100 εκατ. € σε φόρους, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπέστησαν ζημίες 900,7 εκατ. € για το 2011.

Πηγή : NextDeal

 
banner home box 40
banner-autofix-box
ergo εθνική ασφαλιστική Ευρωπαϊκή πίστη AIG Np Insurance atlantiki enosi logo prime groupama logo minetta logo euroins