Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κι ασφαλιστικές.

 

 IPID KID

Την τελευταία διετία η νομοθεσία των προσωπικών δεδομένων συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας. Οι συζητήσεις περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής του ατόμου βρίσκονται στο επίκεντρο, ιδιαίτερα μετά τις 25.5.2018, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/ 679 και των πρόσφατων σημαντικών προστίμων που επιβλήθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Ο Κανονισμός ως νομοθέτημα οριζόντιας εφαρμογής δεν διαφοροποιεί τις διατάξεις του ανά κλάδο, δίνει ωστόσο τη δυνατότητα για τη θέσπιση ειδικότερων προβλέψεων για την εφαρμογή των κανόνων αυτών. Η ιδιωτική ασφάλιση με τη σειρά της αποτελεί κλάδο με ιδιαιτερότητες στις εργασίες του. Στην καρδιά των εργασιών αυτών βρίσκεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Οι ασφαλιστές επεξεργάζονται δεδομένα πελατών τους τόσο και κατά την ανάλυση και εκτίμηση του κινδύνου, όσο και την καταβολή των αποζημιώσεων, την ανίχνευση και αποτροπή της απάτης.

Η ΕΑΕΕ, αντιλαμβανόμενη τη σοβαρότητα του θέματος τόσο για τις ασφαλιστικές εταιρίες μέλη της όσο και για τον ασφαλισμένο καταναλωτή, και εκμεταλλευόμενη την ευχέρεια για εξειδίκευση των διατάξεων του Κανονισμού σε σχέση με τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης, αποφάσισε από το Μάιο του 2017 τη σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από ασφαλιστικές εταιρίες με συνοδευτικά Παραρτήματα, με σκοπό την προαγωγή και προστασία των συμφερόντων των εταιριών μελών της.

Με τη σύνταξη των κειμένων του Κώδικα, η ΕΑΕΕ επιχειρεί να εξειδικεύσει τις γενικές αρχές και υποχρεώσεις που γεννώνται για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, θωρακίζοντας αντίστοιχα τα δικαιώματα του ασφαλισμένου καταναλωτή, να οριοθετήσει τις διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθήσουν για τη διαμόρφωση της εταιρικής πολιτικής τους καθώς και να θέσει κανόνες και οδηγίες για την πρακτική εφαρμογή του Κανονισμού. Έτσι ο Κώδικας – πέραν του βασικού κειμένου – περιλαμβάνει υποδείγματα για την ενημέρωση του υποκειμένου, τη λήψη της συγκατάθεσης και τους όρους για τη συνεργασία με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Τη σύνταξη του Κώδικα και των συνοδευτικών Παραρτημάτων του επεξεργάστηκαν εκπρόσωποι των εταιριών μελών της ΕΑΕΕ με επιστημονική και επαγγελματική εξειδίκευση και εμπειρία στα ανωτέρω ζητήματα και σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους.

Το σχέδιο του Κώδικα πέρασε από όλα τα εκ του νόμου απαιτούμενα στάδια: διαβούλευση μεταξύ των εταιριών– μελών της ΕΑΕΕ, δημόσια διαβούλευση με τα υποκείμενα των δεδομένων μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ, ανοικτής πρόσκλησης προς το κοινό για σχόλια, απευθείας αποστολή προς τους άμεσα συνδεόμενους με τις ασφαλιστικές εταιρίες φορείς (ΔΕΙΑ, ΓΓΚ, ενώσεις καταναλωτών, ΣΕΒ, επιμελητήρια, σωματεία διαμεσολαβούντων).

Το αναμορφωμένο μετά τα σχόλια σχέδιο του Κώδικα Δεοντολογίας κατατέθηκε προς έγκριση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στις αρχές Αυγούστου, και έως σήμερα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την πορεία του από την εποπτική αρχή. Με την έγκριση του Κώδικα από την εποπτική αρχή, το κείμενο θα αποκτήσει γενική ισχύ για τον ασφαλιστικό κλάδο και θα δεσμεύει τα πρόσωπα που θα υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του.

ΠΗΓΗ: insuranceworld.gr

 

 
banner home box 40
banner-autofix-box
ergo εθνική ασφαλιστική Ευρωπαϊκή πίστη AIG Np Insurance atlantiki enosi logo prime groupama logo minetta logo euroins