Αξία Κατοικίας
SAFE HOME ΒΑΣΙΚΟ
από 20.00
από 25.00
από 30.00
από 35.00
από 40.00
από 44.00
από 49.00
από 54.00
από 59.00
από 64.00
από 69.00
από 74.00
SAFE HOME ΚΛΑΣΣΙΚΟ
από 62.00
από 39.00
από 46.00
από 54.00
από 62.00
από 69.00
από 77.00
από 85.00
από 93.00
από 100.00
από 108.00
από 116.00
SAFE HOME ΠΛΗΡΕΣ
από 35.00
από 44.00
από 53.00
από 61.00
από 70.00
από 79.00
από 88.00
από 96.00
από 105.00
από 114.00
από 123.00
από 131.00
SWEET HOUSE
από 62.00
από 78.00
από 94.00
από 109.00
από 125.00
από 140.00
από 156.00
από 172.00
από 187.00
από 203.00
από 218.00
από 234.00