Αξία Κατοικίας
ΧΡΗΜΑΤ/ΜΕΝΟ SIMPLE
από 40.00
από 50.00
από 60.00
από 70.00
από 80.00
από 90.00
από 100.00
από 110.00
από 120.00
από 130.00
από 140.00
από 150.00
ΧΡΗΜΑΤ/ΜΕΝΟ BASIC
από 48.00
από 60.00
από 72.00
από 84.00
από 96.00
από 108.00
από 120.00
από 132.00
από 144.00
από 156.00
από 168.00
από 180.00
ΧΡΗΜΑΤ/ΜΕΝΟ PLUS
από 76.00
από 95.00
από 114.00
από 133.00
από 152.00
από 171.00
από 190.00
από 209.00
από 228.00
από 247.00
από 266.00
από 285.00