Μήκος Σκάφους
από 110
από 110
από 110
από 110
από 110
από 110
από 130
από 130
από 130
από 130
από 130
από 130
από 130
από 130
από 166
από 166
από 75
από 75
από 75
από 75
από 75
από 90
από 90
από 90
από 90
από 110
από 110
από 110
από 110
από 110
από 110
Καλέστε μας
από 50
από 50
από 50
από 50
από 50
από 50
από 110
από 110
από 110
από 110
από 120
από 120
από 120
από 120
από 120
Καλέστε μας
από 60
από 60
από 60
από 60
από 60
από 60
από 80
από 80
από 80
από 80
από 100
από 100
από 100
από 100
από 100
από 120
από 57
από 57
από 57
από 57
από 57
από 57
από 74
από 74
από 74
από 74
από 87
από 87
από 87
από 87
από 87
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
Καλέστε μας
από 8€/m (χωρίς μηχανή) από 10 €/m (με μηχανή)
από 8€/m (χωρίς μηχανή) από 10 €/m (με μηχανή)
από 8€/m (χωρίς μηχανή) από 10 €/m (με μηχανή)
από 8€/m (χωρίς μηχανή) από 10 €/m (με μηχανή)
από 8€/m (χωρίς μηχανή) από 10 €/m (με μηχανή)
από 8€/m (χωρίς μηχανή) από 10 €/m (με μηχανή)
από 8€/m (χωρίς μηχανή) από 10 €/m (με μηχανή)
από 8€/m (χωρίς μηχανή) από 10 €/m (με μηχανή)
από 8€/m (χωρίς μηχανή) από 10 €/m (με μηχανή)
Επιβάρυνση 3% /m
Επιβάρυνση 3% /m
Επιβάρυνση 3% /m
Επιβάρυνση 3% /m
Επιβάρυνση 3% /m
Επιβάρυνση 3% /m
Επιβάρυνση 3% /m
από 65
από 65
από 65
από 65
από 65
από 65
από 95
από 95
από 95
από 95
από 115
από 115
από 115
από 115
από 185
από 185
έως 35ΒΗΡ: 7€/m, άνω των 35ΒΗΡ: 12€/m
έως 35ΒΗΡ: 7€/m, άνω των 35ΒΗΡ: 12€/m
έως 35ΒΗΡ: 7€/m, άνω των 35ΒΗΡ: 12€/m
έως 35ΒΗΡ: 7€/m, άνω των 35ΒΗΡ: 12€/m
έως 35ΒΗΡ: 7€/m, άνω των 35ΒΗΡ: 12€/m
έως 35ΒΗΡ: 7€/m, άνω των 35ΒΗΡ: 12€/m
έως 35ΒΗΡ: 7€/m, άνω των 35ΒΗΡ: 12€/m
έως 35ΒΗΡ: 7€/m, άνω των 35ΒΗΡ: 12€/m
έως 35ΒΗΡ: 7€/m, άνω των 35ΒΗΡ: 12€/m
έως 35ΒΗΡ: 7€/m, άνω των 35ΒΗΡ: 12€/m
έως 35ΒΗΡ: 7€/m, άνω των 35ΒΗΡ: 12€/m
έως 35ΒΗΡ: 7€/m, άνω των 35ΒΗΡ: 12€/m
έως 35ΒΗΡ: 7€/m, άνω των 35ΒΗΡ: 12€/m
έως 35ΒΗΡ: 7€/m, άνω των 35ΒΗΡ: 12€/m
έως 35ΒΗΡ: 7€/m, άνω των 35ΒΗΡ: 12€/m
έως 35ΒΗΡ: 7€/m, άνω των 35ΒΗΡ: 12€/m
από 72
από 72
από 72
από 72
από 72
από 72
από 72
από 72
από 72
από 72
από 72
από 72
από 72
από 72
από 72
από 72
από 53
από 53
από 53
από 53
από 53
από 53
από 53
από 53
από 53
από 53
από 53
από 53
από 53
από 53
από 53
από 53